5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р., № 53/5 [у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 р. №1950/5] (зі змінами)

Головними завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:

 • Установлення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення.
 • Установлення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, в тому числі грошових, основних засобів, надання послуг.
 • Установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів.
 • Установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат.
 • Установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку валового доходу та валових витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток.
 • Установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.
 • Установлення недоліків в організації бухгалтерського обліку контролю, які сприяли або могли сприяти завданню матеріальних збитків або перешкоджали її своєчасному виявленню.

Отримати персональну консультацію

Головними завданнями дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:

 • Установлення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.)
 • Установлення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання.
 • Установлення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування; - установлення документальної обґрунтованості аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарчої діяльності.
 • Установлення документальної обґрунтованості аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів.
 • Установлення документальної обґрунтованості аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами; - установлення документальної обґрунтованості аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик.
 • Установлення документальної обґрунтованості аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості.
 • Установлення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді, відповідності до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, і інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств.
 • Установлення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників.
 • Установлення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяних збитків при втраті працездатності і в інших випадках)
 • Установлення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів.
 • Установлення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Головними завданнями дослідження документів фінансово-кредитних операцій є:

 • Установлення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках.
 • Установлення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів.
 • Установлення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності.
 • Установлення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності.
 • Установлення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству.
 • Установлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • При донарахуванні податків у зв'язку з фактом відхилення ціни товарів, робіт і послуг, від ринкової ціни ідентичних товарів, робіт і послуг.
 • У разі якщо Вашій компанії були донараховані суми податків розрахунковим шляхом на підставі даних про інших аналогічних платників податків.
 • У разі якщо Вашій компанії були висунуті звинувачення в отриманні необгрунтованої податкової вигоди, пов'язані з доказом податкового органу про навмисне завищення Вашою організацією собівартості продукції.
 • При необхідності обгрунтування розрахунку вартості товарів, робіт і послуг у спорах, пов'язаних із застосуванням антимонопольного законодавства, а також інших спорах.
 • Якщо Вам необхідно визначити розмір пайової участі учасників господарського товариства в його майні, а також розмір, сум грошових коштів, що належать учаснику товариства при виході з його складу.