4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (4 Votes)

Судова експертиза

Це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань. Згідно норм Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК), експерт — це учасник судового процесу з чого ми можемо зробити висновок, що ві наділений правосуб’єктністю, тобто володіє певними правами і обов’язками та несе відповідальність.

Оскільки права та обов’язки експерта взаємопов’язані, то їх необхідно розглядати одночасно та нерозривно, так би мовити в дзеркальному відображенні. На нашу думку, є доцільним почати розгляд прав та обов'язків експерта з обов’язку прийняти до виконання доручену йому експертизу та особисто провести дослідження, дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені питання, тобто він не може відмовитись від її виконання. Окрім випадків коли: 

 • наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані;
 • поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань;
 • існують обставини для його відводу. 

Відповідно до ст. 22 ЦПК експерт підлягає відводу за наявності таких обставин:

 1. він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;
 2. з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань;
 3. під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як інший учасник судового процесу;
 4. він прямо чи побічно зацікавлений у результаті розгляду справи;
 5. він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
 6. якщо є інші обставини, які викликають сумнів в його об'єктивності та неупередженості. 

Якщо присутня хоча б одна з вказаних обставини, експерт має невідкладно повідомити в письмовій формі орган (особу), який призначив експертизу про неможливість її проведення та повернути матеріали справи. Відносно заяви про відмову законодавцем встановлена вимога щодо її вмотивованості, тобто в ній мають бути вказані обґрунтовані обставини, через які судовий експерт не може провести дослідження. Як було вже вказано, експерт має право витребувати додаткові матеріали, шляхом подання клопотання, але згідно п. 2.2. Інструкції експерт зобов’язаний невідкладно заявити клопотання органу (особі), який призначив експертизу, щодо уточнення питань або надання відповідних матеріалів у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення (поставлених експертові питань) або виникнення потреби у додаткових матеріалах, необхідних для проведення повного дослідження.  Для проведення експертизи фахівцю надаються матеріали справи, з якими він має право ознайомлюватися. Але експерт має і обов’язок, а саме: не розголошувати інформацію, яка йому стала відома у зв’язку з виконанням доручення та не повідомляти будь-кому, крім органу (особі), який її призначив чи суду про хід проведення експертизи та її результати. Окрім цього, у випадках, коли експерту надають об’єкт для дослідження, він повинен забезпечити його збереження. 

Висновок експерта

Це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені у результаті них висновки. Оскільки професійну мову експертів не всі знають або в ході вивчення її результатів виникають питання щодо висновку, експерт може бути викликаний до органу або особ, що призначили експертизу, відносно чого експерт зобов’язаний надати роз’яснення, показання чи доповнення. Але слід пам’ятати, що експерт має право викладати відповіді на питання, які ставляться йому, письмово, це є певним заходом попередження спотворень відповідей експерта. В свою чергу, експерт має право бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об’єкта дослідження.  Окрім прав та обов’язків, які зазначені вище, в законодавстві визначено ще: 

 • право експерта указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення; 
 • право на складення окремого висновку, у разі незгоди з іншими членами експертної комісії (у випадку проведення комісійної експертизи); 
 • право на оскарження в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який призначив експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи; 
 • право на на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав; 
 • право отримувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком. 

Оскільки експерт наділений обов'язками, то відповідно він несе відповідальність за їх порушення. Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Загальні підстави для дисциплінарної відповідальності експертів встановлені законодавством України про працю. Крім того, відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів до судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

 • попередження; 
 • призупинення дії Свідоцтва (на певний термін);
 • позбавлення кваліфікації судового експерта;
 • пониження кваліфікаційного класу судового експерта.

Матеріальну відповідальність експерт несе за правилами, встановленими цивільним законодавством.  Адміністративна відповідальність настає за злісне ухилення від явки в суд, в органи досудового слідства чи дізнання відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

За завідомо неправдивий висновок або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків експерт несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов'язків - відповідальність, встановлену законом. 

Підводячи підсумок, слід сказати, що експерт є дуже важливим учасником судового процесу, від якого часто залежить результат вирішення справи.