ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

Про надання послуг з організації проведення оцінки майна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України», надалі – «Виконавець», пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») надання послуг з організації проведення оцінки майна шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови Договору.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір приєднання, Договір – це Договір з надання послуг з організації проведення оцінки майна, який встановлює однакові для всіх умови Договору у разі приєднання Замовника до цього Договору.

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України»

Замовник - фізичні особи, що звертаються до Виконавця з метою отримання звіту про оцінку майна.

Веб-сайт Виконавця – www.ekspertiza.com.ua

2. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

2.1. Замовник, який бажає отримати послуги з організації проведення оцінки майна приєднується до Договору шляхом заповнення електронної Заявки на Веб-сайті Виконавця у розділі Оцінка майна/Замовити оцінку/ Онлайн на нашому сайті та натискання кнопки «Надіслати замовлення».

2.2. Замовник заповнює форму для Онлайн замовлення та завантажує або відправляє на електронну адресу замовника (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) скан-копії документів, необхідних для проведення оцінки конкретного майна згідно із переліком вказаним на Веб-сайті Виконавця в розділі Оцінка майна.

2.3. Після отримання Заявки про приєднання до Договору та скан-копій документів, працівник Виконавця створює облікову справу замовлення та присвоює йому номер, у випадку достатності наданої інформації (документів) формує інформацію для здійснення оплати (рахунок), відповідно до прайсу зазначеному на сайті Виконавця в розділі Оцінка майна та направляє його Замовнику для здійснення оплати обраним способом.

2.4. У разі неможливості надання послуг або недостатності наданих документів, Виконавець повідомляє про це Замовника шляхом надсилання відповіді на адресу електронної пошти або за телефоном, які було вказано при заповненні електронної форми.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, правами та повноваженнями для укладення такого Договору та виконувати його відповідно до викладених в ньому Умов.

3.2. Усі умови Договору є обов'язковими для Сторін. Замовник, перед шляхом приєднання до цього Договору визнає факт того, що він ознайомлений з інформацією, яка розміщена на Веб сайті Виконавця, з умовами приєднання до Договору, правами та обов'язками Сторін та іншими умовами Договору.

3.3. Умови Договору встановлюються однаковими для усіх без виключення Замовників, вони не виключають та не обмежують відповідальність Виконавця за порушення зобов'язання та не містять умов, явно обтяжливих для Сторони, що приєдналася.

3.4. Цей договір може змінити свої умови у випадку зміни чинного законодавства, які позбавлять Договір статусу Договору приєднання, змінять Правила та/або умови організації проведення оцінки майна, що прямо вплинуть на виконання цього Договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов'язується організувати процес проведення оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства та надати Замовнику звіт про оцінку майна у строк до 24 робочих годин з моменту надходження оплати та надання всіх необхідних документів, а Замовник зобов'язується своєчасно оплатити та прийняти надані послуги у строки і на умовах, що передбачені Договором.

5. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Своєчасно та якісно надати послуги за Договором;

5.1.2. Повідомити Замовника про неможливість проведення оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;

5.1.3. Забезпечити конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до діючого законодавства України.

5.2.2. Виконавець має право:

5.2.1. Доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною та має суттєве значення для оцінки майна;

5.2.2. Отримувати від Замовника роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання Звіту про оцінку майна.

5.2.3. Відмовитися від проведення організації оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об’єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;

5.2.4. Залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні організації оцінки майна оцінювачів або інших фахівців, а також суб’єктів оціночної діяльності.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Оплатити послуги, на умовах та в порядку визначених цим Договором.

5.3.2. Надати Виконавцю всі необхідні документи та інформацію, необхідну для належного виконання зобов’язань по наданню послуг, вказаних в п. 4.1. цього Договору

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про хід надання послуг, передбачених цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання умов цього Договору, що сталося внаслідок надання Замовником недостовірних даних.

6.3. В інших випадках Виконавець несе відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору в межах отриманої винагороди за цим Договором.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори за цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні домовленості – у судовому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту вчинення Замовником наступних дій:

- заповнення Форми для Онлайн замовлення, завантаження або відправлення на електронну адресу Виконавця документів, необхідних для проведення оцінки майна та натискання кнопки «Направити замовлення»;

8.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець є платником єдиного податку.

9.2. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору, надіславши замовлення, Замовник тим самим погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних, а також на їх обробку та зберігання, в тому числі третіми особами, яких Виконавець залучає з метою надання послуг за Договором.

9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України»

р/ р: 26000053023795 в ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 321842; код за ЄДРПОУ 36790222

Не є платником ПДВ

Адреса: 03179, м. Київ, пр-т. Перемоги, 123.

Тел.: (044) 392-14-48, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.